Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het cliëntdossier bevat cliënt- en contactgegevens. Daarnaast bevat het cliëntdossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens en verslagen over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het cliëntdossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener. Van behandelsessies kunnen geluids- en/of beeldmateriaal gemaakt worden. Na uitwerking in verslagen worden geluids- en/of beeldmateriaal vernietigd. Voor het vastleggen van gegevens in het cliëntdossier wordt expliciet toestemming gevraagd aan betrokkenen. Wanneer betrokkenen hiervoor geen toestemming verlenen of deze toestemming intrekken, zal de overeenkomst opgeschort dan wel beëindigd worden.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het cliëntdossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Cliënt- en contactgegevens, in welke vorm dan ook, worden niet gedeeld met derden tenzij u hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • naam cliënt;
 • BSN nummer cliënt (indien wettelijk verplicht);
 • datum behandeling;
 • korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode, zoals ‘Intakegesprek’, ‘Spelsessie’, ‘Oudergesprek’ of ‘Gesprek derden’;
 • kosten van de behandeling.

Betrokkenen hebben het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Tevens hebben betrokkenen het recht om eerder gedane toestemming te kunnen beperken en weer in te trekken.
Ook kunnen betrokkenen een beroep doen op overige, van toepassing zijnde, rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrokkenen hebben het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht klachten in behandeling te nemen.
De verwerkingsverantwoordelijke voor Praktijk voor speltherapie De Klimrots is bereikbaar via de gegevens die op de pagina ‘Contact’ zijn vastgelegd.

E.H. Blaakmeer-van de Put
Speltherapeut
1 mei 2018