Klachtenprocedure

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook De Klimrots voldoet aan deze eisen.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van De Klimrots een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan biedt De Klimrots u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Nibig. Klik hiervoor op de volgende link.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van 30 november 2017 is De Klimrots bij NIBIG aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil. Alle mailwisseling betreft klachten loopt via het mailadres klachten@nibig.nl.

Klachtenprocedure en geschillenregeling

Als basis voor de klachtenprocedure van De Klimrots geldt het klachtenreglement van NIBIG. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van NIBIG worden aangereikt.