Hoe werkt het

Intake

Als ouder kunt u op eigen initiatief contact opnemen met mij. Ook is het mogelijk dat u doorverwezen bent door school, de huisarts of een hulpverlener.

Voordat u besluit om met praktijk voor speltherapie De klimrots verder te gaan, kunt u telefonisch of via de mail informatie inwinnen.
De volgende stap is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er verder kennis gemaakt en zal de werkwijze verder uitgelegd worden. Verder zal de gezinssituatie, de ontwikkeling, de zorg en hulpvraag van het kind besproken worden. Als u verder wilt gaan met speltherapie voor uw kind, wordt er een afspraak gemaakt voor drie tot vijf spelobservaties. Het is fijn als bij de oudergesprekken beide ouders/verzorgers (indien mogelijk) aanwezig zijn.

Spelobservatie

Tijdens de spelobservatie probeert ik het spel van het kind te begrijpen en mogelijke thema’s in het spel te ontdekken. Hoe verloopt het spel? Hoe voelt het kind zich? Welke spelelementen keren regelmatig terug? Wat valt op?
Ik bouw een band van vertrouwen op met het kind en probeert spelenderwijs meer zicht te krijgen op de problematiek van het kind. De spelobservatie wordt in een oudergesprek besproken. Als het kind en de ouder(s)/verzorger(s) gemotiveerd zijn om verder te gaan in het speltherapieproces, worden tijdens dit gesprek ook de doelen van het behandelplan besproken.

Interventieperiode en afsluiting

In de volgende sessies, waarbij het aantal sessies afhankelijk is van de problematiek, volg ik het kind in zijn of haar spel. De doelen van het behandelplan worden hierbij steeds in acht genomen of indien nodig bijgesteld. Ouders worden na iedere vijf tot zeven sessies, zonder het vertrouwen van het kind tekort te doen, op de hoogte gebracht van de voortgang door middel van een oudergesprek. Als het kind zich weer sterk genoeg voelt om zonder speltherapie verder te gaan, breekt de afsluitende fase aan. In een aantal (meestal 2 à 3) sessies wordt het therapieproces afgerond en afscheid van elkaar genomen.

Het kan nodig zijn om tijdens het proces van speltherapie contact te leggen met school en/of andere hulpverleners. Een nauwe samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind komt het proces ten goede. Contact met derden vindt alleen plaats met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Verslaglegging

Op verzoek maak ik een verslag van de spelobservatie en/of een eindverslag. Dit zal extra in rekening worden gebracht.